Verslag algemene ledenvergadering L.T.T.C. De Toekomst (donderdagavond 25 oktober 2012, aanvang 20.15 uur)

Aan de ALV van dit jaar namen slechts 28 personen deel (het vierkoppige bestuur niet meegeteld). Een magere score in vergelijking met de voorgaande jaren. Dat is jammer, want de ALV is nu juist een uitstekende gelegenheid om met het bestuur en de overige clubgenoten van gedachten te wisselen over het reilen en zielen binnen onze vereniging. Hoe dan ook: Gert heette, nadat hij de vergadering dit jaar wel met de daarvoor bestemde voorzittershamer had geopend, iedereen van harte welkom. Het was wederom een enerverend jaar. Nadat de voorzitter nog even de hoogtepunten van het afgelopen jaar had genoemd – van het 60-jarig jubileum, Jan Wissinks koninklijke onderscheiding tot de sterke groei van het aantal jeugdleden –, stond hij ook een moment stil bij de leden die ons waren ontvallen. Voor Harry Albers, Theo Lens en Maarten Vermeulen en hun nabestaanden hielden we vervolgens een minuut stilte.

De notulen van de vorige keer werden goedgekeurd (deze staan in het december 2011-nummer van de Toekomst Meppers, p. 7-11 of zijn na te lezen op de LTTC internetsite). Gerrit Hofland maakte naar aanleiding van het verslag van de vorige ALV een opmerking over de toentertijd gedane belofte het bestuur uit te zullen breiden. In het verslag over het jaar 2011-2012, dat voorafgaand aan deze ALV per e-mail is verspreid, heeft het bestuur reeds verklaard waarom zij er tot nu toe nog niet in is geslaagd geschikte kandidaten te vinden. Het bestuur benadrukt dat een uitbreiding van het bestuur met twee nieuwe leden een van de speerpunten van beleid is.

De secretaris ontving voor aanvang van de ALV van zeven leden een officiële afmelding. Hij noemde hun namen. Een van hen, Remi Beelen, deed dat in een uitgebreide mail. Daarin prees hij de jeugdcommissie, de coördinator jeugdtrainingen en de trainers en feliciteerde hij hen met de bereikte resultaten. De secretaris beloofde deze hartverwarmende mail te zullen doorsturen naar betrokken partijen. De secretaris verklaarde vervolgens meer met de leden te willen communiceren. Hij wil dat vooral via de internetsite van onze LTTC doen en indien nodig via de mail. Tijdens de laatste commissievergadering, waarin vertegenwoordigers van de verschillende commissies/afdelingen ieder half jaar bekijken waar er knelpunten liggen en hoe de communicatie verbeterd kan worden, is het bestuur ook verzocht meer beleidsvoornemens en -besluiten aan de leden kenbaar te maken. Uw secretaris zal geregeld nieuwtjes naar webmaster Mirko Egbers sturen met het verzoek deze op de site te plaatsen. Dat kan bijvoorbeeld een berichtje over de ophaaldag van de nieuwe vuilverwerker zijn - sinds 1 oktober leegt Ter Horst Milieu de container op de donderdagmorgen -, of een mededeling over een plotseling ingelaste activiteit tot aan de melding dat het bestuur achterloopt met de inning van de bondscontributies. Hetgeen nu helaas, door het plotselinge overlijden van onze penningmeester Harry Albers, ook het geval is.

De jaarverslagen van het bestuur en van de verschillende commissies/afdelingen werden goedgekeurd. Albert Enterman die de ledenadministratie verzorgt, maakte een opmerking over het doorgeven van mutaties. Helaas wordt lang niet altijd de beëindiging van een lidmaatschap aan de ledenadministrateur en de penningmeester doorgegeven. Hij moest in het jaarverslag van de ALTC vernemen dat sommige ALTC’ers geen lid meer zijn. Het is zaak dat wijzigingen direct worden doorgegeven, omdat al omdat we voor mensen die allang blijken gestopt te zijn toch bondscontributie moeten afdragen.

Naar aanleiding van de mededeling dat het bestuur een nieuwe multifunctionele sportvloer wil laten aanleggen in de grote zaal – uit de Coöperatiefonds van de Rabobank is daarvoor reeds 10.000 euro toegezegd, mits het project conform de regels wordt uitgevoerd – ontspint zich een discussie. Wat zijn de beste opties? Moet de ondergrond nu wel of niet worden voorzien van een extra laag? En in hoeverre gaan we uit eigen middelen meebetalen aan deze nieuwe vloer? Met andere woorden: wat is financieel verantwoord daaraan uit te geven en bij welk bedrag is dat niet meer het geval? Het bestuur heeft expliciet verklaard dat de aanleg van de nieuwe vloer de hoogste prioritiet heeft. De leden van de speciale bouwcommissie zullen alle bouwtechnische aspecten wikken en wegen, andere bestuursleden richten zich expliciet op het binnenhalen van zoveel mogelijk subsidiegeld en dergelijke. Het bestuur belooft in de besluitvorming niet over één nacht ijs te zullen gaan en zal de leden op de hoogte houden van de vorderingen.

Het financieel jaarverslag leidde ook tot discussie. Enkele leden verklaarden niets van de financiële verantwoording te snappen en eisten uitleg. Jan Wissink, die uit hoofde van zijn functie als Financieel Manager al jarenlang verantwoordelijk is voor deze financiële verantwoording en de begroting, gaf uitgebreid antwoord op alle vragen. Wissink verklaarde nogmaals dat als mensen bepaalde onderdelen niet begrijpen hij te allen tijde bereid is om deze in alle rust te verduidelijken. Een ALV is echter geen geschikt moment om daar urenlang de tijd voor te nemen. Overigens heeft Jan in het verleden al eens een reeks voorlichtingsavonden georganiseerd, er kwam toen slechts één lid opdagen. Bovendien kennen we een kascommissie met deskundige leden, die onderzoeken of alles in de haak is. Dit jaar bestond deze commissie uit Henk Brinkerink en Theo Beening. De heren verklaarden schriftelijk: ‘Onze bevindingen zijn dat de financiële administratie naar eer en geweten wordt gevoerd en we zijn van mening dat deze stukken een getrouw beeld geven van het handelen van het bestuur en de toestand van de vereniging. We adviseren de Algemene vergadering het bestuur te dechargeren van zijn beleid in 2011/2012.’ De ALV nam dat advies over.

Voor volgend jaar heeft de kascommissie nieuwe leden nodig. Wim Wilgenhof, die helaas niet bij de ALV aanwezig kon zijn, had zich in een eerder stadium al bereid verklaard de taak van kascommissielid weer eens op zich te willen nemen. Sandra Bouck meldde zich spontaan aan voor de functie van (reserve-)kascommissielid.

Het bestuur heeft besloten de contributie voor komend jaar niet te verhogen. De ALV kon zich vinden in dit besluit. Sandra Schepers werd vervolgens met algemene stemmen verkozen tot penningmeester. Met luid applaus en gejuich werd dat besluit ontvangen. Jochem Veldmaat en Jonn van Zuthem, die op het rooster van aftreden stonden maar zich herkiesbaar hadden gesteld, werden herkozen.

In de afsluitende rondvraag werden enkele vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Vermeldenswaard is de vraag c.q. opmerking van oud-voorzitter Albert Enterman over het plaatsen van rouwadvertenties voor (oud-)leden. Tot voor kort werden deze standaard geplaatst in De Stentor, editie groot Deventer/Zutphen. De secretaris lichtte zijn besluit toe om in bepaalde gevallen te kiezen voor een advertentie in de veel goedkopere huis-aan-huisbladen. Hij is van mening dat altijd moet worden afgewogen wat de beste oplossing is. Het is aan lief-en-leedpotje beheerster Gerrie Vels om te bepalen voor welke krant er uiteindelijk wordt gekozen.

Om 21.55 sloot de voorzitter de ALV van dit jaar af en dronken de deelnemers nog een glas op de toekomst.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van De Toekomst,

Jonn van Zuthem

« terug naar de nieuwsberichten

Beknopte agenda
di 29 november 18:00 uur
Jeugdtraining beginners
di 29 november 19:00 uur
Jeugdtraining gevorderden
wo 30 november 19:00 uur
Training mindervaliden
wo 30 november 20:30 uur
Recreatief tafeltennis
do 1 december 19:00 uur
Vrij spelen jeugd
vr 2 december 10:00 uur
OldStars tafeltennis
di 6 december 18:00 uur
Jeugdtraining beginners
di 6 december 19:00 uur
Jeugdtraining gevorderden