Verslag algemene ledenvergadering

Op een redelijk goed bezochte ledenvergadering - met het inmiddels zeskoppige bestuur meegeteld was er een kleine veertigtal leden aanwezig - werd de gang van zaken van het afgelopen jaar besproken en werden plannen voor de nabije toekomst ontvouwd. Vijftien leden hadden zich officieel van tevoren afgemeld voor de vergadering, van de overige afwezigen was helaas geen bericht ontvangen. Voorzitter Gert Mogezomp heette bij de opening een ieder van harte welkom en vroeg, nadat hij eerst enkele huishoudelijke mededelingen had gedaan, de aanwezigen een moment stilte in acht te nemen om erelid Marcel Theunissen te herdenken, die ons een half jaar geleden is ontvallen.
Vervolgens nam de voorzitter weer het woord en sprak van een enerverend jaar. Hij heeft in het afgelopen jaar de verschillende geledingen van de club beter leren kennen en noemde het ‘leuk en spannend’ hieraan leiding te mogen geven. Het aantal clubleden is het afgelopen jaar ongeveer stabiel gebleven, eind oktober hadden we 145 senioren- en 16 jeugdleden. De opening werd vrolijk beëindigd met de mededeling dat Irene Faber van een dochter - genaamd Roos - is bevallen. Er klonk een gejuich op in de zaal.

Gert, die voor het eerst de voorzittershamer op een ALV mocht hanteren - maar die thuis had laten liggen -, gebruikte een leeg koffiekopje om de verschillende agendapunten af te hameren. Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd. Al meende Gerrit Hofland wel dat de afsluitende rondvraag van de vorige ALV niet onder leiding van de aantredende, maar van de aftredende voorzitter (Albert Enterman) had moeten staan. Het antwoord van de secretaris - die strikt gezien dan ook niet het verslag van die ALV had mogen maken - dat hier maar weer eens de gretigheid werd aangetoond van de nieuwe bestuursleden zaken te willen aanpakken, werd met een grijns door Gerrit aangehoord. Later in de vergadering zou deze betrokken clubman nog veelvuldig van zich laten horen.
Achtereenvolgens werden de jaarverslagen van het bestuur en de verschillende commissies goedgekeurd. Omdat de leden van de kascommissie - de heren Henk Brinkerink en Theo Beening - niet of niet op tijd bij de ALV aanwezig konden zijn, deden zij schriftelijk verslag. Uit hun onderzoek blijkt ‘dat de financiële administratie naar eer en geweten wordt gevoerd’ en zij menen dat de overlegde stukken 'een getrouw beeld geven van het handelen van het bestuur en de toestand van de vereniging’. De ALV wordt geadviseerd ‘het bestuur te dechargeren van zijn beleid in 2010/2011’. Hetgeen vervolgens gebeurde. Gerrit Hofland stelde nog wel een vraag over de hoogte (ruim 10.000 euro) van de post ‘onderhoud’. Financieel manager Jan Wissink verklaarde dat het bedrag dit afgelopen boekjaar vooral zo hoog is uitgevallen door smeltschade in de elektriciteitskast (als gevolg van een zogeheten ‘stroomvloeiing’). Dit ‘ongeval’ werd niet door de verzekering gedekt, wel zijn we door de verzekeringtussenpersoon gedeeltelijk schadeloos gesteld.
Voor de plaats van het derde kascommissielid - Joop Stokvisch was aftredend en niet herkiesbaar - hadden zich bij de secretaris geen kandidaten gemeld. Het bestuur riep de aanwezige leden op zich kandidaat te stellen of met namen van eventueel geschikte personen te komen. Jan Wissink noemde een naam. Het bestuur zal deze persoon polsen of hij bereid is deze belangrijke taak op zich te nemen.

Nadat Gert bekend had gemaakt dat de contributie het komend jaar niet verhoogd zal worden, kwam de bestuursverkiezing aan de orde. Dit jaar stonden op het ‘rooster van aftreden’ penningmeester Harry Albers en lid Chris Wenneker. (Bij leven en welzijn zullen volgend jaar Jochem Veldmaat en Jonn van Zuthem aan de beurt zijn.) Beide aftredende bestuursleden gaven aan herkiesbaar te zijn. Op termijn zal Chris Wenneker, zo maakte hij enkele dagen voor de ALV bekend, echter terugtreden. De leden Gerrit Hofland en Albert ten Hoopen maakten bezwaar tegen de gevolgde procedure. Volgens het huishoudelijk reglement moet het bestuur namelijk uit zeven personen bestaan en de zetel die Jacqueline Vos tot maart heeft bezet, is nog steeds niet opgevuld. De voorzitter antwoordde hierop dat de huidige bestuursleden voortdurend op zoek zijn naar geschikte collega-bestuursleden. Er zijn goede kandidaten, maar die zijn al actief in de verschillende commissies en zij hebben vooralsnog hun handen meer dan vol aan de initiatieven en zaken die daar worden opgezet en uitgebouwd. Morrend aanvaardden beide heren de uitleg, op voorwaarde dat er vaart wordt gezet achter het zoeken van nieuwe bestuursleden en dat - mocht het bestuur niet kunnen worden uitgebreid - de statuten en het huishoudelijk reglement op punten worden herzien. Mirko Egbers merkte ten slotte op dat een ‘profielomschrijving’ van het bestuurslidmaatschap het vinden van geschikte kandidaten wellicht kan bespoedigen. Het bestuur beloofde zich binnenkort andermaal over dit punt te zullen buigen.
Vervolgens kwam de voorzitter met twee belangrijke mededelingen van het bestuur. Allereerst deed hij een dringend beroep op alle leden een steentje bij te dragen bij zaken als de schoonmaak en het draaien van bardiensten. Zoals wij alleen weten heeft onze club al sinds jaar en dag een (kleine) kern van vrijwilligers die geheel belangeloos het gros van het werk verricht. Deze mensen kunnen natuurlijk niet alles doen. Het systeem van de schoonmaakploegen werkt redelijk, toch blijkt ook hier de één de taken wat serieuzer op te vatten dan de ander. Er is een deel van de leden - gelukkig een klein deel, maar toch - dat regelmatig verstek laat gaan. Het bestuur is van plan deze leden voortaan individueel aan te spreken op hun taken en verantwoordelijkheden. Mocht dat nog niet helpen, dan zal zij zich genoodzaakt zien strengere maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld leden die ‘moedwillig’ niet komen opdagen - dus niet tijdig de collega-schoonmakers of barcommissie hebben ingelicht en niet zelf voor vervanging hebben gezorgd - een rekening te sturen. Wellicht zal hiervoor - om de daad bij het woord te kunnen voegen - het huishoudelijk reglement moeten worden aangepast.
Het overgrote deel van de aanwezige leden kon zich vinden in deze oproep, een enkeling twijfelde echter over de eventueel te nemen maatregelen. Remi Beelen opperde dat leden die geen tijd en/of zin hebben in dergelijke klussen, een hoger bedrag aan contributie zouden moeten betalen. Jochem Veldmaat wees dat voorstel resoluut van de hand: er moet zijns inziens ‘een cultuuromslag’ komen. Als voorbeeld haalde hij het beleid van de Lochemse hockeyclub aan, daar wordt van alle leden verwacht dat zij op welke wijze dan ook meehelpen de club draaiende te houden. Chris Schuiling riep de aanwezigen irritaties en conflicten te melden. Dat heeft niets met ‘klikken’ of iets dergelijks te maken, maar draagt bij aan een betere verstandhouding naar elkaar toe.

Een tweede belangrijk punt dat de voorzitter op de ALV naar voren bracht, is het besluit van het bestuur om de JW-hal - bij wijze van experiment en onder strikte voorwaarden! - voor feesten en partijen en andere bijeenkomsten open te stellen. Dat kunnen bijvoorbeeld kinderfeestjes zijn, maar ook een verjaardag of jubileum van een van de leden. Voorwaarde één is - en daar mag geen onduidelijkheid over bestaan! - dat er altijd een tafeltennisactiviteit aan dergelijke activiteiten verbonden moet zijn. Bovendien mogen competitie- en trainingsavonden, toernooien, vergaderingen etc. niet in het gedrang komen. Met andere woorden: het moet passen in het programma. Waarom, zo lichtte Gert Mogezomp de vergadering toe, heeft het bestuur dit besluit genomen? Om een drietal redenen: allereerst omdat het extra geld in de clubkas brengt. Ten tweede kweken we er goodwill mee, zowel naar de leden toe als ook voor ‘externe’ partijen als Lochemse medeburgers en verenigingen. Tot slot krijgt de club ook een grotere bekendheid en melden zich - omdat er altijd een tafeltennisactiviteit aan de feestjes en partijen verbonden moet zijn - hierdoor wellicht nieuwe leden aan. Met name van kinderfeestjes verwachten we op dat punt veel.
De aanwezigen reageerden over het algemeen positief op dit besluit. Een aantal leden vroeg wat precies onder ‘een tafeltennisactiviteit’ moet worden verstaan. Jochem Veldmaat verduidelijkte de plannen en gaf aan dat hij en Chris Schuiling inmiddels drie handleidingen - een voor het gebruik van de zaal/zalen, een voor kinderfeestjes en een voor andere feesten en partijen, voorzien van prijsopgaven - hebben gemaakt. Deze zijn op te vragen. Gerrit Hofland wees erop dat dergelijke activiteiten goed ‘in de hand’ moeten worden gehouden. Het bestuur verzekerde hem dat de activiteiten nauwlettend in de gaten zullen worden gehouden. Albert Enterman vroeg waarom er specifiek een tafeltennisactiviteit, en geen andere sport- of spelactiviteit aan de bijeenkomsten gekoppeld moest zijn. Chris Schuiling antwoordde hem daarop subiet: ‘omdat we een tafeltennisvereniging zijn’. Zoals er bij de klootschietvereniging moet worden geklootschiet, of is het met kloten moet worden geschoten?, zo moet er bij ons worden getafeltennist. Hiermee gaf Chris indirect ook antwoord op een vraag over het mogelijke gevaar van concurrentievervalsing, een punt dat sponsorcommissielid Jan Wissink nadrukkelijk aan de orde stelde. Wij willen de plaatselijke horeca, in het bijzonder onze horecasponsors niet dwarszitten. L.T.T.C. De Toekomst biedt de mogelijkheid aan de zaal of te kantine te kunnen huren voor een activiteit waar tafeltennissen een substantieel onderdeel van is. Dergelijke faciliteiten biedt de Lochemse horeca niet aan.

Voor de rondvraag meldden zich drie leden: Gerrit Hofland, Jolanda Hofland en Liesbeth Kok. Gerrit Hofland vroeg wat de plannen zijn voor het 60-jarig jubileum van volgend jaar. Nadat de secretaris hem op het jaarverslag wees, waarin onder meer een demonstratiepartij en een liveband wordt aangekondigd, stelde hij dat het besteden van geld aan een demonstratiepartij ‘weggegooid geld’ was. Enkele leden - onder anderen Albert ten Hoopen en Frans Snijder - steunden Gerrit in zijn standpunt, anderen – onder meer Boris Bosch en Mirko Egbers - vonden het juist een mooi idee. Gerrit wilde de meningen wel eens peilen. Het bestuur verklaarde daar niet aan mee te willen werken. De jubileumcommissie kan niet (op voorhand) de wacht worden aangezegd, omdat een van de plannen bij een deel van de leden niet in de smaak valt. Het bestuur wees de bezwaarmakers erop dat er voor elk wat wils zal worden georganiseerd. De een vindt een liveband niets voor zo’n feest, de ander heeft weinig met een tafeltennisdemonstratiepartij.
Jolanda Hofland tipte het bestuur de ouders van de jeugdleden voortaan ook uit te nodigen op de ALV. Zij hebben weliswaar geen stemrecht, maar worden zo wel extra betrokken bij de club. Jolanda en Sandra Bouck boden aan mee te helpen aan een mogelijk jubileumboek. De zaal reageerde enthousiast op dit aanbod. Liesbeth Kok prees – na het bestuur te hebben gewezen op een kleine nalatigheid - over de deelname van de Afvalvrij Award 2011. Albert ten Hoopen en Jaap van Hummel vroegen ten slotte hoe het ervoor stond met de aanschaf van clubkleding en de zoektocht naar een clubsponsor. Jochem Veldmaat antwoordde dat dit punt ‘de aandacht heeft van het bestuur’. Beide heren vonden aandacht niet genoeg. Besloten werd dat (gesponsorde) clubkleding nog hoger op de prioriteitenlijst komt te staan.

Om 21.20 uur sloot Gert de ALV en bedankte de aanwezige leden voor hun aanwezigheid en inbreng. Naar verluidt bleef het nog een tijdje gezellig in de kantine van de JW-hal. Naast een boek bleken Jolanda en Sandra ook al plannen te hebben voor een L.T.T.C. De Toekomst kalender. Het bestuur kan niet wachten deze kalender aan de man te brengen.

Jonn van Zuthem

« terug naar de nieuwsberichten

Beknopte agenda
wo 30 november 19:00 uur
Training mindervaliden
wo 30 november 20:30 uur
Recreatief tafeltennis
do 1 december 19:00 uur
Vrij spelen jeugd
vr 2 december 10:00 uur
OldStars tafeltennis
di 6 december 18:00 uur
Jeugdtraining beginners
di 6 december 19:00 uur
Jeugdtraining gevorderden
wo 7 december 19:00 uur
Training mindervaliden
wo 7 december 20:30 uur
Recreatief tafeltennis